TimeTjek AB
559130-0784

1. Tillämpning/omfattning

1.1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) avser nyttjandet av den programvara samt den eventuella utrustning och support som görs tillgänglig för er av TimeTjek AB, (”Bolaget”), för bearbetning av data enligt specifikationen i kundavtalet. Programvaran samt de tjänster som ingår benämns härefter ”TimeTjek”. Genom att använda TimeTjek anses ni ha accepterat dessa allmänna villkor som, i tillägg till kundavtalet, ska anses utgöra avtalsinnehåll mellan Bolaget och er. Bolagets allmänna villkor kan komma att ändras från tid till annan men finns alltid att tillgå genom att kontakta Bolaget.

1.2. Bolaget har strävat efter att skapa en tjänst som, inom ramen för aktuell mjukvarumiljö och under förutsättning av användarens korrekta handhavande, i största möjliga mån uppfyller tillämpliga krav på personalliggare. Dock är TimeTjek endast att ses som ett hjälpverktyg och är inte avsett att användas för att säkra regelefterlevnad eller tillämpning av gällande rätt och Bolagets ansvar med anledning av fel eller brister i TimeTjek eller därtill hörande tjänster, mjukvara eller support, framgår vidare av stycke 9 nedan.

2. Bolagets skyldigheter

2.1. Bolaget åtar sig att under avtalstiden, på de villkor som framgår av kundavtalet, tillhandahålla TimeTjek i enlighet med specifikationen i kundavtalet.

2.2. Bolaget ska på egen bekostnad uppdatera och uppgradera den TimeTjek ingående programvaran i den utsträckning som Bolaget anser nödvändig för att ni på tilltänkt vis, utifrån de förutsättningar som råder vid avtalets ingående, ska kunna nyttja TimeTjek.

2.3. Uppdateringar och uppgraderingar utöver vad som anges i punkt 2.2 kan på begäran av er tillhandahållas av Bolaget, som en tilläggstjänst, dock under förutsättning av separat överenskommelse mellan er och Bolaget.

2.4. Bolaget har rätt att anlita underleverantörer för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt kund-avtalet. Bolaget ansvarar för utförandet av de avtalsförpliktelser som utförs av underleverantörer såsom om de hade utförts av Bolaget själv.

3. Era skyldigheter

3.1. Ni åtar er att:

i) följa Bolagets instruktioner för TimeTjeks användande och ha tillgång till sådan programvara och utrustning som skriftligen har anvisats av Bolaget;

ii) ha tillgång till de vid var tid fungerande kommunikations-tjänster som har anvisats eller annars rimligtvis kan förväntas av Bolaget;

iii) vidta de eventuella åtgärder som är ert ansvar enligt kundavtalet eller i övrigt rimligen kan anses belöpa på er;

iv) tillse att de data som matas in i Bolagets system (inklusive TimeTjek) är i överenskommet format samt inte behäftade med virus eller på annat sätt kan skada eller inverka negativt på Bolaget system eller TimeTjek;

v) omgående lämna sådan information och/eller doku¬menta-tion med anledning av TimeTjek som Bolaget särskilt efterfrågar; och

vi) bistå Bolaget med rimlig assistans samt i övrigt vidta sådana åtgärder som rimligen kan krävas för att Bolaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt kundavtalet.

3.2. Ni ska aktivt verka för att TimeTjek kan användas på avsett sätt och ska fortlöpande och utan dröjsmål tillhandahålla Bolaget data och underlag som Bolaget från tid till annan efterfrågar för att kunna tillhandahålla TimeTjek och i övrigt följa Bolagets instruktioner samt granska och godkänna sådant underlag som Bolaget kan komma att tillhandahålla.

3.3. De inloggningsuppgifter och andra anvisningar som tillhandahålls er av Bolaget omfattas av sekretess i enlighet med vad som framgår av punkt 5 nedan. Ni åtar er att omedelbart meddela Bolaget om en anställning upphör för en anställd som innehar inloggningsuppgifter eller andra anvisningar eller om någon annan har eller kan befaras ha fått obehörig tillgång till inloggningsuppgifter eller andra anvisningar. Ni ansvarar för era användares användning av TimeTjek.

3.4. Ni är införstådd med att TimeTjek endast får användas för lagliga ändamål och Ni åtar er att hålla Bolaget skadeslöst avseende samtliga krav från tredjeman som riktas mot Bolaget eller dess företrädare med anledning av er användning av TimeTjek i strid med detta avtal, innefattande men inte begränsat till anspråk avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

4. Immateriella rättigheter m.m.

4.1. Ingen ägande- eller upphovsrätt till TimeTjek eller del därav tillkommer er vid nyttjande av TimeTjek.

4.2. Ni förbinder er att inte sälja, hyra ut, låna ut, upplåta, överlåta eller på något annat sätt avyttra hel eller del av TimeTjek, eller i övrigt vidarebefordra programvaran eller del av tjänsten. Ni får inte heller låta någon annan förfoga över programvaran i strid med de villkor som gäller enligt detta avtal.

4.3. Ni förbinder er att inte sprida, kopiera, modifiera eller på något annat sätt överföra eller använda programvaran i strid med villkoren som gäller enligt detta avtal. Ni får inte heller låta annan sprida, kopiera, modifiera eller på något annat sätt överföra eller använda programvaran.

4.4. Ni förbinder er att inte utöver vad som sägs i lag undersöka, förändra, dekompilera eller på något annat sätt utnyttja programvarans kod. Ni får utöver vad som sägs i lag inte heller låta annan undersöka, förändra, dekompilera eller på något annat sätt utnyttja programvarans kod.

4.5. Ni ansvarar för att samtliga förvärvade exemplar av programvaran förvaras så att de inte sprids till utomstående.

4.6. Ni blir, om ni handlat i strid med denna punkten 4, skyldiga att ersätta Bolaget för alla direkta och indirekta skador som ert avtalsbrott, bristande hantering och/eller otillåtna spridning medfört.

5. Sekretess

5.1. Ni förbinder er att hålla kundavtalets och andra uppgifter hänförliga till tjänstens och TimeTjeks innehåll, inklusive koden och allt arbetsmaterial, pris- och leverans¬villkor, såväl som samtliga mallar, dokument m.m., framtagna, upparbetade eller annars tillhanda-hållna av TimeTjek, konfidentiella. Ni är vidare skyldig att tillse att alla personer som tar del av arbetsresultat, sekretessbelagda uppgifter och/eller immateriella rättigheter från TimeTjek är bundna av sekretess på samma villkor som ni är.

5.2. TimeTjek är skyldig att tillse att alla personer som handlägger ärenden åt er eller bidrar med tillhandahållandet av tjänsterna är bundna av en sekretessförbindelse med inne¬börden att denne har tystnadsplikt rörande förhållanden hos er.

5.3. Ni är medveten om att de priser och villkor ni tillhandahålls under kundavtalet endast anpassats för er. Särskild hänsyn kan därför ha tagits av Bolaget avseende priser och/eller andra villkor ni erbjudits. Dessa hänsynstaganden och villkor utgör en väsentlig del av Bolagets affärsmodell och ni är medveten om att röjande av uppgifterna kan skada TimeTjek och/eller TimeTjeks samarbets¬partners.

6. Avgiften

6.1. Ni har rätt att när som helst säga upp abonnemanget av tjänsten. Avgiften för TimeTjek betalas månadsvis i efterskott. Ni debiteras för varje påbörjad månad, vilket innebär att ni debiteras för den månad eventuell uppsägning sker men inte månaden därpå.

6.2. Avgiften ska vara inbetald senast den sista vardagen i månaden närmast efter månaden som avgiften belöper på.

6.3. Vid dröjsmål med betalning har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635) samt påminnelseavgift och i före-kommande fall inkassoavgift.

7. Uppsägning

7.1. Villkoren löper månadsvis vilket innebär att ni debiteras sista gången den månad som kontraktet sägs upp.

7.2. Om ni åsidosätter era skyldigheter enligt dessa allmänna villkor har Bolaget rätt att säga upp ert abonnemang av tjänsten omedelbart utan att någon återbetalning sker.

7.3. Om ni är i dröjsmål med betalning av en avgift med mer än trettio dagar från dag för betalning har Bolaget rätt att säga upp ert abonnemang av tjänsten med omedelbar verkan utan att någon återbetalning sker.

7.4. Vid uppsägning ansvarar ni själv för att all information som är relevant för den framtida löneadministrationen överförs från TimeTjek.

8. Personuppgifter

8.1. I den utsträckning som Bolagets tillhandahållande av tjänster enligt Villkoren innebär behandling av person¬uppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR), hänvisar bolaget till separat personuppgiftbiträdesavtal mellan er och bolaget.

8.2. Bolaget har rätt att för sina egna berättigade intressen eller för att fullgöra Bolaget kontraktuella åtaganden mot Bolaget behandla personuppgifter avseende kontaktpersoner hos Bolaget. Sådana uppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR samt med Bolaget vid var tid gällande personuppgiftspolicy. Bolaget kan komma att överföra sådana personuppgifter till Bolaget samarbetspartners, t ex IT-leverantörer. Överföring till tredje land kan ske. Bolaget ska i sådana fall säkerställa att sådan överföring står i överenstämmelse med GDPR. Personuppgifterna kommer att behandlas under den tid det är nödvändigt för de syften för vilka de samlades in. Ni åtar er att informera Bolagets kontaktpersoner om Bolagets behandling enligt ovan samt om Bolagets personuppgiftspolicy.

9. Ansvar och ansvarsbegränsningar

9.1. Om inte annat uttryckligen framgår av kundavtalet ska Bolagets ansvar och ersättningsskyldighet för eventuell skada som ni förorsakas till följd av fel eller försummelse från Bolaget sida, inklusive fel i tjänsten och/eller TimeTjek, begränsas till de arvoden ni erlagt till Bolaget under senaste tremånadersperiod. Bolagets ansvar omfattar inga indirekta skador såsom minskning eller bortfall av produktion, omsättning eller vinst, utebliven förväntad besparing eller annan skada eller följdskada, och oavsett om skadan varit svår att förutse eller inte.

9.2. Bolaget är därutöver befriad och ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför Bolaget kontroll eller som Bolaget skäligen inte kan ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande. Exempel på sådana situationer är blixtnedslag, explosion, översvämning, eldsvåda, krig, sträng kyla, upplopp, strömavbrott, fel i elektroniska kommunikationsvägar ej hänförliga till Bolaget utrustning, myndighetsåtgärd eller under-låtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbets¬marknaden och därmed jämställda omständigheter. Som befriande omständighet gäller även att en tredje part drabbas av en sådan omständighet och detta påverkar ett stort antal kunder.

10. Tvister

10.1. Tvist rörande tolkning och tillämpning av avtal avseende uppdraget och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna. I andra hand ska tvist avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas och Malmö tingsrätt ska vara första instans.